HERMA Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden - HERMA GmbH Deutschland

Stand: 01-02-2019

I. Toepasselijkheid
II. Offerte en orderbevestiging
III. Risico-overgang en levering
IV. Prijzen en betaling
V. Eigendomsvoorbehoud
VI. Garantie en schadevergoeding
VII. Bevoegde rechter, plaats van uitvoering, slotbepalingen

I. Toepasselijkheid

Voor alle bij ons – ook in de toekomst – geplaatste orders gelden uitsluitend deze algemene voorwaarden, ook wanneer het order van de klant afwijkende voorwaarden bevat. Dergelijke voorwaarden – op welk ogenblik wij deze ook ontvangen – worden bij dezen uitdrukkelijk verworpen.

II. Offerte en orderbevestiging

 1. Onze offertes zijn vrijblijvend. Eventueel met de offerte overhandigde documenten, zoals catalogi, brochures, afbeeldingen enz. bevatten slechts benaderende gegevens en beschrijvingen.
 2. Contracten komen tot stand door onze schriftelijke orderbevestiging, waarvan de inhoud bepalend is. Wijzigingen en bijkomende afspraken dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Technische wijzigingen – met name bij speciale producties – blijven voorbehouden.

  

III. Risico-overgang en levering

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, geldt FCA Filderstadt Fabrikstraße 16, Incoterms 2010.
 2. Voor zover niet afwijkend is overeengekomen, gebeuren de leveringen FCA Incoterms 2010 op de leveringsplaats die in de orderbevestiging is aangegeven. Indien de leveringsplaats niet aangegeven is en niet anders overeengekomen is, is de leveringsplaats de plaats van onze leverende vestiging. De plaats van uitvoering en nakoming is de plaats van onze leverende vestiging, voor zover niet anders is overeengekomen.
 3. Het risico van toevallige ondergang en toevallige verslechtering van de prestatie gaat bij leveringen op de koper over met de overdracht op de plaats van uitvoering.
 4. Voor zover niet anders is overeengekomen, leveren wij bij de volgende orders voor handelsproducten CIP Filderstadt, Incoterms 2010. Daarom gelden de prijzen in zoverre inclusief verzending en verpakking: - levering aan de groothandel vanaf EUR 250,00 netto - levering aan de detailhandel vanaf EUR 125,00 netto Bij de verzending van handelsproducten onder de bovenstaande nettowaarden hebben wij het recht een forfait van EUR 5,00 te berekenen voor de verpakking en verzending. Dit geldt per zending, ook bij directe verzending naar adressen die door de klant zijn opgegeven. Orders van minder dan EUR 40,00 leveren wij in principe niet vanwege de kosten. Op verzoek van de klant kan met onze toestemming uitzonderlijk toch een levering plaatsvinden tegen berekening van een toeslag voor kleine hoeveelheden ten bedrage van EUR 5,00 (aanvullend bij het forfait voor de verzending).
 5. De vermelding van een levertijd (levertermijn/leverdatum) is vrijblijvend.
 6. Er is slechts een bindende levertijd overeengekomen, indien deze door ons schriftelijk als dusdanig wordt bevestigd.
 7. De levertermijn begint met de datum van onze orderbevestiging, evenwel ten vroegste op de dag waarop het volledig – met name ook in technisch opzicht – duidelijke order inclusief alle voor de uitvoering vereiste voorwerpen/documenten ons voorligt en een eventueel overeengekomen voorafbetaling door ons ontvangen is. Wenst de klant na onze orderbevestiging wijzigingen van het order, dan gaat dit gepaard met een redelijke verlenging van de levertermijn, indien wij instemmen met de gewenste wijziging.
 8. De naleving van een levertijd veronderstelt altijd dat de klant zijn medewerkingsplichten stipt nakomt.
 9. Wordt op verzoek van de klant de levering uitgesteld, dan gaat het risico van toevallige ondergang en toevallige verslechtering op het ogenblik van de oorspronkelijk overeengekomen levertijd op de klant over.
 10. De levertijd wordt redelijk verlengd bij maatregelen in het kader van arbeidsconflicten, met name staking en uitsluiting, alsook bij het optreden van onvoorziene hindernissen die buiten onze wil liggen, zoals brand, oorlog, embargo’s of andere sancties, voor zover deze hindernissen aantoonbaar een aanzienlijke invloed hebben op de productie of aflevering van de te leveren goederen. Dit geldt ook indien dergelijke omstandigheden zich bij onze leveranciers voordoen.
 11. De klant verplicht zich ertoe alle informatie en documenten die voor de export en verzending vereist zijn, ter beschikking te stellen. Bij vertragingen door exportcontroles of vergunningsprocedures vervallen de overeengekomen termijnen en leverdatums. Voor de bovengenoemde gevallen behouden wij ons het recht voor ons uit het contract terug te trekken. Aan de niet-plaatsgevonden prestatie kan geen recht op schadevergoeding of andere rechten worden ontleend.
 12. Deelleveringen zijn toegestaan. Ook hebben wij bij bulkleveringen het recht om tot 10% van de bevestigde hoeveelheid meer of minder te leveren.
 13. Montagewerkzaamheden behoren alleen bij een uitdrukkelijke afzonderlijke overeenkomst tot onze leveringsomvang. Hiervoor gelden afzonderlijke montagevoorwaarden. Montagewerkzaamheden worden – voor zover in het specifieke geval niet vooraf anders is overeengekomen (bijvoorbeeld een vaste prijs) – volgens onze tarieven in rekening gebracht.
 14. De terugzending van goederen is niet toegestaan, indien de klant geen wettelijk of contractueel teruggaverecht heeft. Voor uitzonderingen is per geval onze voorafgaande toestemming en een overeenkomst over de condities van de teruggave nodig.

  

IV. Prijzen en betaling

 1. Onze prijzen zijn exclusief btw en verpakking.
 2. Bij orders waarvan de uitvoering een periode van vier maanden overstijgt, behouden wij ons een aanpassing van de prijs aan veranderde omstandigheden voor.
 3. Wijzigingen die op verzoek van de klant na onze orderbevestiging worden uitgevoerd – met name bij speciale producties – berekenen wij apart volgens onze tarieven. Dit laatste geldt bij drukorders ook voor tekeningen, ontwerpen, proefzetsels, proefdrukken, sjablonen, drukproeven en soortgelijke voorbereidingen die de klant heeft laten maken of uitvoeren.
 4. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen betalingen binnen de 30 dagen na factuurdatum netto (zonder aftrek) te worden verricht. Een korting voor contante betaling geldt alleen, indien deze uitdrukkelijk, schriftelijk en individueel is overeengekomen. Wissels worden als betaling alleen na voorafgaande overeenkomst geaccepteerd. Wissel- en discontokosten zijn in ieder geval voor rekening van de klant.
 5. Bij laattijdige betaling behouden wij ons het recht voor achterstalligheidsrente volgens de actuele wettelijke rentevoet te berekenen.
 6. Het verrekenen of achterhouden van betalingen wegens tegenvorderingen die door ons worden betwist of die niet rechtsgeldig zijn vastgesteld, is niet toegestaan. Dit geldt niet voor rechten op basis van een weigering om prestaties te verrichten binnen dezelfde contractuele relatie.
 7. Bij achterstallige betaling van de klant of een wezenlijke verslechtering van zijn kredietwaardigheid moeten alle vorderingen, ook in het geval van een uitstel van betaling of de acceptatie van wissels of cheques, direct contant worden betaald. Verder hebben wij in dit geval het recht voorafbetalingen of waarborgen te eisen of ons na een redelijke uiterste termijn uit alle bestaande contracten terug te trekken.

  

V. Eigendomsvoorbehoud

 1. De geleverde goederen blijven ons eigendom tot de volledige betaling van alle vorderingen in het kader van de zakelijke relaties. Het doorverkopen van goederen onder eigendomsvoorbehoud aan derden is alleen met onze toestemming toegestaan. In het geval van een doorverkoop staat de klant zijn desbetreffende vorderingen bij dezen aan ons af.
 2. Een verwerking of omvorming door de klant gebeurt altijd voor ons als producent, maar zonder verplichting voor ons. Vervalt ons (mede-)eigendomsrecht door een verbinding, dan wordt nu al overeengekomen dat het (mede-)eigendomsrecht van de klant op het geheel evenredig met de waarde (factuurbedrag) op ons overgaat.
 3. De klant mag goederen onder eigendomsvoorbehoud niet verpanden, noch tot zekerheid overdragen. Bij ingrepen van derden in de goederen onder eigendomsvoorbehoud moet de klant ons onmiddellijk op de hoogte brengen. De klant is verplicht de goederen onder eigendomsvoorbehoud tegen diefstal, beschadiging, vernieling en toevallige ondergang (met name vuur en water) te verzekeren en dit op verzoek te bewijzen.
 4. Indien de waarde van al onze waarborgen de waarde van alle gewaarborgde vorderingen met minstens 20% overstijgt, geven wij een overeenkomstig deel van de waarborgen weer vrij.

  

VI. Garantie en schadevergoeding

 1. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ons eventueel voor de uitvoering van het order bezorgde documenten/ontwerpen, meegedeelde maten en andere gegevens en van de door hem ter beschikking gestelde toeleveringen (inclusief gegevensdragers). Indien hierbij vergissingen of fouten door de klant worden gemaakt, leidt dit niet tot een tekortkoming van onze prestatie. Dienaangaande hebben wij geen controleplicht.
 2. Bij papierwaren vormen geringe, in de branche gangbare afwijkingen in grootte, kleur, gomlaag en andere eigenschappen geen gebrek.
 3. Duidelijke transportschade die zonder verder onderzoek zichtbaar is, moet op de leverbon worden gedocumenteerd en direct na de levering bij HERMA worden aangegeven.
 4. Duidelijke gebreken van onze levering moeten onmiddellijk, evenwel uiterlijk binnen de tien dagen na de levering, worden aangegeven.
 5. Terecht aangegeven gebreken van onze levering worden door ons verholpen. Het keuzerecht of dit door de reparatie van het gebrek of door de levering van een foutloze zaak gebeurt, komt – behalve bij een aankoop van verbruiksgoederen – ons toe.
 6. De plaats van uitvoering is voor alle garantieclaims de plaats van levering. Bij garantieclaims draagt de klant de kosten voor het transport van de plaats waar de betreffende goederen zich bevinden, naar de plaats van uitvoering.
 7. Garantierechten verjaren twaalf maanden na de risico-overgang. Dit geldt niet, indien de wet voor bouwwerken en zaken voor bouwwerken, bouwgebreken en de aankoop van verbruiksgoederen (inclusief verhaalsrecht) langere termijnen dwingend voorschrijft.
 8. Eventuele verhaalsrechten van de klant tegenover ons krachtens § 478 van het Duits Burgerlijk Wetboek bestaan slechts in zoverre de klant met zijn afnemer geen overeenkomst heeft gesloten die verder gaat dan de wettelijke garantierechten.
 9. Elke garantie is onder voorbehoud dat de door ons geleverde goederen vakkundig onderhouden en behandeld worden. Er wordt geen garantie gegeven voor schade die door de volgende oorzaken is ontstaan: onjuist gebruik, verkeerde montage of inbedrijfstelling door de klant of derden, natuurlijke slijtage, verkeerde of nalatige behandeling, ongeschikte bedrijfsmiddelen of vervangende materialen. Bij wijzigingen of reparatiewerkzaamheden die zonder onze voorafgaande toestemming onjuist door de klant of derden werden uitgevoerd, vervallen alle garantierechten.
 10. HERMA behoudt zich het recht voor om zonder mededeling aan de klant wijzigingen aan te brengen die de leverbaarheid door HERMA garanderen en/of de technische vooruitgang dienen. HERMA garandeert dat dergelijke wijzigingen alleen worden uitgevoerd, indien deze niet tot een afwijking van de overeengekomen materiaalspecificatie leiden.
 11. Schadeclaims van de klant op welke rechtsgrond dan ook en met name wegens de niet-nakoming van plichten uit de contractuele relatie of wegens ongeoorloofde handeling, zijn uitgesloten. Dit geldt niet in gevallen van opzet of grove nalatigheid, bij dood, letsel of gezondheidsschade, bij aansprakelijkheid krachtens de wettelijke productaansprakelijkheid, bij een eventueel door ons verleende garantie, bij schade ten gevolge van schuldig verzuim van wezenlijke contractuele verplichtingen of in andere gevallen van een wettelijk dwingende aansprakelijkheid. Wezenlijke contractuele verplichtingen zijn telkens de belangrijkste contractuele prestatieplichten en andere contractuele (bijkomende) plichten die in het geval van een schuldig plichtsverzuim ertoe kunnen leiden dat de realisering van het contractdoel in gevaar komt. De aansprakelijkheid voor de niet-nakoming van wezenlijke contractuele verplichtingen is evenwel beperkt tot de vergoeding van typische, te voorziene schade, voor zover er geen sprake is van opzet of grove nalatigheid of van aansprakelijkheid wegens dood, letsel of gezondheidsschade.

  

VII. Bevoegde rechter, plaats van uitvoering, slotbepalingen

 1. De bevoegde rechter voor alle rechtsgeschillen uit de zakelijke relaties met klanten die een zakelijke klant, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk lichaam zijn, is de rechter ter plaatse van onze hoofdzetel. Dit geldt ook, indien de klant geen algemeen bevoegde rechter in de Bondsrepubliek Duitsland heeft.
 2. Voor de beoordeling van de rechtsbetrekkingen met de klant geldt het Duitse recht met uitsluiting van de voorschriften van het internationale privaatrecht. De toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten.
 3. Indien een deel van de overeenkomst of deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar zou zijn, blijft de geldigheid van het contract of deze voorwaarden voor het overige onverlet.